Coffa đổ cột tròn - Giàn Giáo Cũ Ba Miền

Giàn Giáo Cũ Ba Miền

Coffa đổ cột tròn